សិក្ខាសាលាអាំងស៊ុយលីនបូវបូ-ឱសថអាំងស៊ុយលីន

បន្ទប់ AHU

ច្រករបៀងបន្ទប់ស្អាត

ទ្វារបន្ទប់និងបង្អួចស្អាត

បន្ទប់បន្ទប់ស្អាត

ឧបករណ៍ឱសថ

ការងារបំពង់