បន្ទប់ស្អាតជីវសាស្រ្តកាងយាន

បន្ទប់អេមម៉ាអ៊ីន

ប្រព័ន្ធបំពង់ខ្យល់

ច្រករបៀងបន្ទប់ស្អាត

បន្ទប់ធ្វើការបន្ទប់ស្អាត

ម៉ាស៊ីនដំណើរការ

ដំណើរការបំពង់