មន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្រ្ត FVIL

បន្ទប់ស្អាត AC

ច្រករបៀងបន្ទប់ស្អាត

ទ្វារបន្ទប់និងបង្អួចស្អាត

ការតំឡើងបន្ទប់ស្អាត

បង្អួចបន្ទប់ស្អាត

ដំណើរការបំពង់