បន្ទប់ស្អាតជីវសាស្រ្ត Runhui

បន្ទប់ AHU

មន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្រ្ត

ច្រករបៀងស្អាត

បន្ទប់ស្អាតឆ្លងកាត់បង្អួច

បំពង់បង្ហូរទឹកបន្ទប់ស្អាត

ដំណើរការសំអាតបន្ទប់បំពង់